Lahti Energia -tapahtumapuiston portti, Lahti, 2018.